Textos llatins a la carta

 • 20h
 •      Mònica Miró /
 •    Aquest curs s'imparteix en: Català
 •    Les intervencions en el curs es fan en Català o Castellà

Preu curs :

 Consulta els descomptes i les formes de pagament disponibles (aquí >>)

Grups de curs de l'edició actual

 

Edicions d'aquest curs

 • gener-març
 • abril-juny
 • octubre-novembre
 • Qüestions preliminars

Els llatinismes i la seva pervivència en la nostra llengua.

Evolució natural i cultismes.

Frases fetes i expressions clàssiques.

Toponímia i antroponímia d’origen llatí.

Lèxic bàsic llatí agrupat per famílies de paraules.

Lèxic bàsic llatí agrupat per freqüència d’ús.

Normes d’ús del diccionari.

Enunciat dels elements llatins.

Revisió de nocions gramaticals.


 • Metodologia de l’anàlisi sintàctica i el tancament oracional de textos

Lectura del text.

Detecció de verbs i de connectors.

Identificació dels constituents oracionals.

Intent de traducció literal dels textos.

Versió dels textos ajustada als usos lingüístics de la llengua d’arribada o destinació.


 • Confecció de traduccions acurades dels textos proposats

Amb ajut de diccionari.

Sense ajut de diccionari.

Amb textos extrets d’edicions bilingües.

Amb textos només en llatí.

El llatí fou la llengua en què s’escrigueren moltes de les obres clàssiques, en què s’afaiçonaren els tòpics o llocs comuns de la tradició occidental i en què es transmeté i preservà fins fa no gaire el seu bagatge cultural, científic o institucional. A més d’aquesta pervivència en l’espai i en el temps, el llatí, com a llengua flexiva amb unes peculiaritats concretes, afavoreix la reflexió lingüística i ofereix una base gramatical òptima i lògica per a l’aprenentatge de les llengües en general i de la família de les romàniques en particular. Conèixer el llatí, les creacions literàries en aquesta llengua i la civilització que s’hi relaciona i en depèn no és tan sols una necessitat espiritual i estètica, que ens fa més partícips de la nostra història i del món a què hem arribat després d’un llarg recorregut, sinó que és també un instrument que es pot aplicar directament o indirecta a molts dels camps professionals englobats en l’àmbit de les Ciències de l’Home, de les Ciències de la Natura i de les Ciències Socials. L’objectiu principal del cicle Textos llatins a la carta és anar practicant la llengua llatina per mitjà de textos diversos escrits en aquesta llengua.


Només calen nocions bàsiques de llatí per poder seguir amb aprofitament les sessions d’aquest curs, els objectius del qual es poden desplegar de la manera següent:


 • Revisar de manera pràctica les particularitats gramaticals essencials de la llengua llatina.
 • Saber analitzar de forma rigorosa períodes oracionals complets, identificant-ne adequadament els constituents i fent-ne una interpretació correcta.
 • Adquirir pràctica i agilitat en l’ús del diccionari bilingüe.
 • Confegir traduccions intel·ligibles i acurades dels textos proposats.
 • Posar en relleu les relacions entre el llatí i el català (i les altres llengües romàniques), sobretot pel que fa al lèxic i a determinats aspectes de la morfologia i la sintaxi.
 • Anar aprenent llatí per compte propi, amb una base científica i amb el suport i guiatge de la professora.
 • Familiaritzar-se amb textos llatins de natura molt diversa (dites i màximes, aforismes, faules, sàtires, anècdotes, poemes, cartes, passatges de textos històrics, filosòfics, científics, jurídics, teatrals, etnogràfics, epigràfics, discursos, tractats, etc.)

Cada curs bimestral de Textos llatins a la carta consta de vuit sessions de dues hores i mitja de durada al llarg de les quals s’ofereixen instruments pràctics per poder progressar de manera adequada en l’aprenentatge de la llengua llatina a partir de la lectura i anàlisi de frases i textos. El treball fet a classe permetrà d’anar avançant significativament. Es posarà un èmfasi especial en el lèxic de base llatí, en els llatinismes i frases fetes i en l’estudi etimològic com a mitjans de retenir vocabulari i estructures útils per a la comprensió de la llengua llatina. En cada sessió es lliurarà material didàctic consistent en una antologia de textos triats d’acord amb els objectius descrits i el temps de què hom disposa. Sols calen coneixements bàsics de llengua llatina per poder seguir aquest curs amb aprofitament.

Borrell, E. & Miró, M. (ed.), Llatí, llengua i cultura, Barcelona: Editorial UOC, 1997.

Borrell, E. & Miró, M., Gramàtica llatina: el llatí normatiu i la seva evolució fins al català, Barcelona: Editorial UOC, 2001.

Diversos autors, Diccionario ilustrado VOX latino-español, español-latino (20a ed.), Barcelona: Bibliograf, 1996.

Diversos autors, Diccionari il·lustrat VOX llatí-català, català-llatí, Barcelona: Spes, 2001.

Escolà, J.M., Diccionari de llatinismes i expressions clàssiques, Barcelona: Edicions 62, 1997.

Griffin, R.M., Gramática latina de Cambridge. Traducció de José Hernández Vizuete. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1994.

Rubio, L. i González, T., Nueva gramática latina, Madrid: Coloquio, 1996.

Segura Munguía, S., Gramática latina, Bilbao: Universidad de Deusto, 2012.

Segura Munguía, S., Método de latín I, Bilbao: Universidad de Deusto, 2012.

Segura Munguía, S., Método de latín II, Bilbao: Universidad de Deusto, 2012.

Seva, A. (dir.), Diccionari llatí-català, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1995.

Seva, A. (dir.), Diccionari bàsic llatí-català, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997.

Valentí Fiol, E., Gramàtica llatina: morfologia i nocions de sintaxi, Barcelona: Curial, 1995.

Valentí Fiol, E., Sintaxi llatina, Barcelona: Curial, 1992.


Es donarà més bibliografia específica en el moment d’iniciar el curs.

Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris

Important

 • Aquest servei NO et compromet a matricular-te a cap curs.
 • Aquest servei NO implica cap tipus de reserva de plaça per a cap curs.
 • L'única finalitat d'aquest servei és que quan s'obri el període de matriculació per al curs que hagis triat, t'enviarem un correu electrònic com a recordatori.
Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris
*escriu aquí tots els dubtes que tinguis sobre aquest curs