escola escriptura
Facebook Twitter

Català Castellano      

Avís legal i condicions d'ús

 

Titular del web

El domini www.campusdescriptura.com és titularitat de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, SLU, amb CIFB65844003, societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 43350, llibre, foli 0201, full 426267, inscripció 4a i domicili, a efectes de notificacions, al carrer Canuda, 6, 08002 Barcelona.

 

Ús del web

L'accés i ús del web atribueix la condició d'usuari del portal, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les condicions incloses en el present avís legal.

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del portal, d'acord amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, LSSICE i el present avís legal i respondrà de qualsevol dany i perjudici que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l'ús del portal amb finalitats lesives o emprar aquests serveis i continguts de forma contrària a la legislació que sigui d'aplicació, ni utilitzar-los per a activitats il·lícites, contràries a la bona fe o a l'ordre públic.

 

Contingut del web

Els continguts d'aquest web tenen una finalitat bàsicament informativa dels cursos oferts. Així mateix, en permeten la matriculació virtual, a través d'un formulari, i està dirigit al públic en general. L'accés a aquesta informació no garanteix que sigui exacta, ni completa, en tot moment. De la mateixa manera passa amb els textos, els gràfics o els vincles.

L'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, SLU, no es fa responsable del mal ús que es faci dels continguts del web, que és exclusiva responsabilitat de l'usuari que hi accedeix o que els utilitza.

 

Enllaços amb altres entorns web

L'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, SLU, podrà oferir, com a valor afegit, notícies d'interès o enllaços a altres entorns web, a fi de garantir un bon servei als usuaris. L'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, SLU, intentarà seleccionar acuradament les pàgines web que cregui útils i que compleixin amb els estàndards. No obstant això, com que les pàgines web canvien molt ràpidament, no es poden garantir aquests estàndards en tots els enllaços que es proporcionen, ni acceptar cap responsabilitat del contingut de les pàgines web externes a www.campusdescriptura.com.

Respecte a les xarxes socials que apareixen vinculades al web i on els usuaris es poden redirigir, es regeixen per les condicions particulars de cada esdeveniment, així com de la política de privadesa i normativa interna de les xarxes o entorns web on s'hagin desenvolupat i que l'usuari declara conèixer i acceptar des del moment que s'hi valida.

 

Condicions particulars

La utilització de determinats serveis i continguts oferts per l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, SLU, a través del web es pot regir per les condicions particulars pròpies, especialment la matriculació via web, les quals poden completar i/o modificar el present avís legal. Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, l'usuari també ha de llegir atentament les condicions particulars corresponents.

 

Fusió, venda o concurs

L'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, SLU, es reserva els drets de poder fusionar-se, així com vendre, tota o part de la seva activitat a un tercer. Com a conseqüència, i com a part del negoci, es comunicaran les dades recollides dels usuaris. L'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, SLU, comunicarà a l'adquirent la possibilitat de comunicar als usuaris el canvi produït, encara que en cap moment l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, SLU, pot garantir que es faci la comunicació esmentada.

D'altra banda, en cas de concurs de creditors, fallida o rescissió de l'activitat de l'empresa, l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, SLU, no podrà controlar el destí de la informació, i deixa aquests termes a la legislació aplicable que regula la determinació d'aquest tipus de situacions jurídiques.

 

Propietat intel·lectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors o qualsevol altre element, l'estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials que s'hi inclouen i el codi font, són titularitat exclusiva de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, SLU, a la qual correspon l'exercici exclusiu dels seus drets d'explotació, sense que es pugui entendre que l'accés al portal atribueixi cap dret sobre aquests.

En queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, SLU. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web estan protegits per llei.

 

Actualització i modificació de la pàgina web

 

L'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, SLU, es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir-ne cap responsabilitat.

 

Indicacions sobre aspectes tècnics

L'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, SLU, no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, així com danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, SLU.

També s'exonera de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui sofrir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan sigui de fonts alienes.

 

Jurisdicció i llei aplicable

El present avís legal i condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. L'usuari accepta aquests termes d'ús, i qualsevol tipus de controvèrsia relativa a l'ús d'aquest lloc web serà interpretat d'acord amb les lleis vigents al lloc de residència del propietari d'aquest lloc web, i tenen competència per a la resolució de tot litigi o conflicte que pugui sorgir els jutjats i tribunals competents dins de l'àmbit territorial espanyol, renunciant expressament l'usuari a qualsevol altre fur.

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Segons el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l'Escola d’Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, SLU,  informa que les dades de caràcter personal facilitades en aquest formulari seran tractades amb estricta confidencialitat i amb la diligència deguda, amb la finalitat d'atendre les peticions d'informació sol·licitades per l'usuari.

 

Així mateix, us comuniquem que Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, SLU, ha adoptat les mesures i els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides per la normativa vigent en matèria de protecció de dades. I es compromet a complir amb l'obligació de secret respecte de les dades comunicades, i a cancel·lar les dades personals quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per  a la finalitat per a la qual van ser recollides a través del formulari habilitat amb aquest fi. Igualment, us informem de la vostra facultat, en qualsevol moment, d'accedir a la informació relativa a la vostra persona per a la seva consulta, rectificació, cancel·lació o per oposar-vos a qualsevol altre possible ús que se'n pugui fer, llevat, si s'escau, de les dades necessàries per atendre-us.

 

Us agrairem que, per a qüestions relacionades amb els vostres drets o per a qualsevol altra informació o aclariment sobre aquest tema, us dirigiu a l'adreça següent: carrer Canuda, 6, 8002 Barcelona, o a l'adreça electrònica administracio@campusdescriptura.com